ZÁRUKA A VRÁTENÍ

Laptop batterieZáruka

Laptop batterieVrátit se

Záruka

Všechny produkty prodávané z našich webových stránek mají záruku na jeden rok, pokud není uvedeno jinak. Výrobky jsou zcela nové a neobsahují vady materiálu a kvality. Naše podrobná záruční politika je následující

Zaručujeme, že produkty prodávané na našich webových stránkách jsou 100% zcela nové a neobsahují vady materiálu a zpracování.

Všechny produkty prodávané z našich webových stránek mají záruku na jeden rok, pokud není uvedeno jinak. Výrobky jsou zcela nové a neobsahují vady materiálu a kvality. Naše podrobná záruční politika je následující:

 1. Pokud není uvedeno jinak, garantujeme naše výrobky na 1 rok při běžném nekomerčním použití.
 2. Získejte zdarma pojištění ACE za baterii a nabíječku baterií (POUZE).
 3. Po devadesáti (90) dnech a do jednoho (1) roku od zakoupení opravíme vadnou baterii, nebo ji vyměníme za novou nebo repasovanou jednotku. Vrácení musí být doprovázeno číslem RMA (Return Merchandise Authorization), které má být vydáno na vyžádání, a musí být odesláno předplacené. Přepravní sleva bude zákazníkovi prodloužena v případě, že bude potvrzena vada materiálu nebo zpracování.
 4. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba rok od data původního nákupu. Náhradní položka, pokud byla odeslána, nerestartuje nebo žádným způsobem neprodlužuje záruční dobu. <
 5. U baterií nebo produktů souvisejících s bateriemi je vyčerpání kapacity buněk v průběhu běžného používání normální a nejedná se o závadu. Baterie, která si po dvanácti měsících uchová osmdesát procent (80%) své původní kapacity, se považuje za normální.
 6. U bateriových sad nebo produktů souvisejících s bateriemi zaniká záruka, pokud byla nějakým způsobem nesprávně nabita, nainstalována nebo zneužita, nebo pokud byl štítek nebo čárový kód záruky odstraněn nebo s ním bylo manipulováno.
 7. V případě potřeby musí být všechny žádosti o vrácení záruky doprovázeny dokladem o koupi a musí být podány prostřednictvím prodejce nebo prodejny, kde byla baterie původně zakoupena.
 8. Pokud změníte názor a chcete vrátit položku za účelem vrácení peněz, můžete se obrátit na naše oddělení služeb zákazníkům a získat číslo autorizace vrácení zboží (RMA) do patnácti (15) dnů od nákupu. Vrácení do třiceti (30) dnů od nákupu, je možné zařídit výměnu, kredit nebo vrácení peněz dle našeho uvážení. Produkt vrácený k vrácení nebo výměně musí být v původním obalu a musí být úplný a nepoškozený. Zákazník je odpovědný za poštovné za vrácené položky. Pro vaši ochranu důrazně doporučujeme, abyste zajistili vrácení zásilky proti ztrátě nebo poškození a aby jste použili přepravce, který vám může poskytnout důkaz o doručení. Naší zásadou pro vrácení je vrácení kupní ceny (bez poplatků za doručení (včetně servisního poplatku)).
 9. Tato záruka se nevztahuje na zařízení, jako jsou počítače nebo fotoaparáty, které jsou napájeny našimi bateriemi. Neodpovídáme za nesprávné použití našich produktů.
Zpět na začátek

Obecné zásady návratu

Obecné zásady návratu

Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům 100% spokojenost. Pokud z nějakého důvodu nejste spokojeni s našimi produkty, kontaktujte nás prosím okamžitě telefonicky nebo e-mailem a nechte si fakturu po ruce. Pokusíme se co nejlépe vyřešit váš problém. Pokud nám do 15 dnů vrátíte produkt (y), vrátíme vám plnou cenu produktu (poplatky za doručení a servis nebudou vráceny, pokud nebude prokázáno, že vrácení je výsledkem naší chyby). Před vrácením našich produktů nám pošlete e-mail s žádostí o RMA a dokončete pokyny, jak nám zaslat produkty. Viz níže uvedené postupy RMA. V případě potřeby musí být všechny žádosti o vrácení záruky doprovázeny dokladem o nákupu a musí být podány prostřednictvím prodejce nebo prodejny, kde byly produkty původně zakoupeny. Veškerá vrácení jsou určena pouze pro dobropis a musí být provedena do patnácti (15) dnů od data fakturace. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za zarybnění 25% (25%).

Zákazník je povinen zaplatit za zpáteční dopravu a za přiměřenou péči chránit před poškozením v přepravě, pokud chcete produkt z jakéhokoli důvodu vrátit.

Zásady obecného objednávání

Vaše přijetí potvrzení objednávky od nás neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vyhrazujeme si právo přijmout nebo odmítnout vaši objednávku kdykoli po přijetí objednávky z jakéhokoli důvodu. Pokud již byla za vaši kreditní kartu naúčtována platba a vaše objednávka je zrušena, okamžitě vydáme kredit na částku naúčtovanou na kreditní kartu použitou v objednávce. Některé zadané objednávky musí získat náš předběžný souhlas s přijatelným způsobem platby stanoveným naším fakturačním oddělením. Před zpracováním a odesláním jakýchkoli objednávek můžeme vyžadovat další ověření nebo informace.

Postupy vracení autorizace zboží (RMA)

Získat číslo RMA (Return Merchandise Authorization): Všechny položky, pokud jsou z jakéhokoli důvodu vráceny, musí být doprovázeny číslem RMA (Return Merchandise Authorization), které bude vydáno při vyplnění Žádosti nebo vyžádání prostřednictvím objednávky @ cz- baterie.com. RMA platí pouze po dobu třiceti (30) dní (poštovním razítkem nebo dopravcem zveřejněným do 30. dne).

Zahrnout RMA na vnější stranu obalu: Měl by být jasně zobrazen na etiketě zpáteční zásilky. Balíčky bez RMA nebudou přijaty.

Dodáno do třiceti (30) dnů: Produkty musí být vráceny do třiceti (30) dnů po vydání RMA. Balíčky přijaté po 30. dni nebudou přijaty a budou vráceny zákazníkovi.

Přebalit do původního obalu: Uzavřít vše, co bylo původně přijato, včetně všech návodů a souvisejících materiálů. Zabalený produkt vložte do ochranné vnější krabice. Abychom mohli zpracovat váš návrat nebo výměnu, musíme obdržet všechny originální produkty. Nejsme zodpovědní za výrobky, které jsou poškozeny špatným balením, poškozeným obalem nebo ztracenými zásilkami. Výrobky musí být vráceny 100% kompletně, včetně všech součástí, originálních krabic a obalových materiálů, příruček, prázdných záručních listů a dalšího příslušenství poskytovaného výrobcem.

Vrácení peněz

Poté, co vydáme povolení k vrácení peněz bance, se na výpisu zákazníka objeví kredit v rámci jednoho až dvou fakturačních cyklů v závislosti na době, kterou banka vydávající kartu potřebuje k provedení takové transakce. Kredit bude vydán za částečné náklady a daň po odečtení případných poplatků za opětovné skladování. Přepravní a manipulační poplatky nebudou ve všech případech vráceny. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem jako původní objednávka. Vrácení kreditní karty bude provedeno pouze na stejnou kartu použitou pro původní nákup.

Pošlete nám e-mail, nic nám neposílejte, aniž byste nejprve dostali číslo RMA. Pokud dostaneme produkty zpět bez předchozího vědomí, může vám to zpozdit získání náhrady nebo vrácení peněz.

Zpět na začátek

WARRANTY AND RETURN

Laptop batterieWarranty

Laptop batterieReturn

Warranty

All products sold from our website have a one year warranty period unless otherwise stated. The products are brand new and are free from defects in material and quality. Our detailed warranty policy is as follows

We warrant that the products sold on our website are 100% brand new and free from defects in material and workmanship.

All products sold from our website have a one year warranty period unless otherwise stated. The products are brand new and are free from defects in material and quality. Our detailed warranty policy is as follows:

 1. Unless otherwise specified, we warrant our products for 1 year under normal, non-commercial use.
 2. Get your free ACE Insurance for battery pack and battery charger (ONLY).
 3. After ninety (90) days and up to one (1) year of purchase, we will, subject to inspection, repair the defective battery pack or replace it with a new or reconditioned unit. The return must be accompanied by a Return Merchandise Authorization (RMA) number, which is to be issued upon request, and must be shipped prepaid. A shipping rebate will be extended to the customer in the event that a defect in material or workmanship is confirmed.
 4. Unless otherwise specified, the warranty period is a year from the date of original purchase. A replacement item, if sent, does not restart or in any way extend the warranty period.<
 5. For battery packs or battery related products, cell capacity depletion over time under regular use is normal, and is not an indication of defect. A battery pack that retains eighty percent (80%) of its original capacity after twelve months is considered normal.
 6. For battery packs or battery related products, warranty is void if the battery pack has been improperly charged, installed or misused in any way, or if the label and/or bar coded warranty label has been removed or tampered with.
 7. Where applicable, all requests for warranty returns must be accompanied by a proof of purchase and be made through the dealer or outlet where the battery pack was originally purchased.
 8. If you change your mind and want to return the item for a refund, you can contact our customer service department and obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number within fifteen (15) days of purchase. Return within thirty (30) days from purchase, arrangement can be made for exchange, credit or refund at our discretion. A product returned for refund or exchange must be in its original packaging, and it must be complete, and undamaged. Customer is responsible for shipping charges on returned items. For your protection, we strongly recommend that you insure your return shipment against loss or damages, and that you use a shipper that can provide you with proof of delivery. Our return policy is to refund the purchase price (not including Delivery Charges (service charge included)).
 9. This warranty does not extend to devices, such as computers or cameras that are powered by our battery packs. We shall not be held responsible for the improper use of our product(s).
Back to Top

General Return Policy

General Return Policy

It is our goal to provide our customer with 100% satisfaction. If, for any reason, you are not satisfied with our product(s), please contact us immediately either by phone or e-mail and have your invoice handy. We will try our best to solve your problem. If you return the product(s) to us within 15 days, we will refund you the full product price (delivery and service charges will not be refunded unless it is proved that the return is a result of our error). Prior to returning our products, email us for a RMA and complete the instructions on how to ship the product(s) back to us. Please see "RMA procedures" below. Where applicable, all requests for warranty returns must be accompanied by a proof of purchase and be made through the dealer or outlet where the products was originally purchased. All returns are for credit only and must be made within fifteen (15) days after the invoice date. We reserve the right to charge a twenty-five percent (25%) restocking fee.

It is the responsibility of the customer to pay for the return freight, and to take reasonable care to protect against damages in freight, if you want to return the product for any reason.

General Ordering Policy

Your receipt of an order confirmation from us does not signify our acceptance of your order. We reserve the right to accept or decline your order at any time after receipt of your order for any reason. If your credit card has already been charged for the purchase and your order is canceled, we shall immediately issue a credit for the amount charged to the credit card used for the order. Certain orders placed must obtain our pre-approval with an acceptable method of payment, as established by our billing department. We may require additional verifications or information before processing and shipping any orders.

Return Merchandise Authorization (RMA) Procedures

Obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number: All items if returned for whatever reasons must be accompanied by a Return Merchandise Authorization (RMA) Number, which is to be issued upon filling out the Application or requesting through [email protected]. RMA are only valid for thirty (30) days (postmarked by or carrier posted by the 30th day).

Include RMA on the outside of the package: It should be clearly displayed on the return-shipping label of the package. Packages without a RMA will not be accepted.

Shipped within thirty (30) days: Products must be returned within thirty (30) days after the issuance of the RMA. Packages received after the 30th day will not be accepted and will be returned to the customer.

Repack in original packaging: Enclosed everything originally received, including all manuals and related materials. Place the packaged product in a protective outer box. We must receive all original products in order to process your return or exchange. We are not responsible for products that are damaged due to poor packaging, defaced packaging, or lost shipments. Products must be returned 100% complete, including all components, original boxes and packing materials, manuals, blank warranty cards, and other accessories provided by the manufacturer.

Refund

After we issue a refund authorization to the bank, credit will appear on the customer's statement within one to two billing cycles, depending on the time required for the card issuing bank to process such transaction. Credit will be issued for part cost and tax less any re-stocking fees (where applicable). Shipping and handling charges will not be refunded in all cases. Refunds will be made with the same method of payment as the original order. Credit card refunds will only be made to the same card used for the original purchase.

Please Email us, do not ship anything back to us without getting a RMA number first. It may delay you getting a replacement or refund if we just receive products back without prior knowledge.

Back to Top